Státní závěrečná zkouška

Před státnicí z daného oboru byste měli mít v SISu provedenou "kontrolu před SZZ" (tedy oficiální potvrzení, že máte hotové všechny předměty daného oboru včetně souborek). Na zkoušku jsou studenti rozděleni do dvou skupin. První z nich (zpravidla týden po souborkách) jsou tzv. diplomní studenti (ti, kdo píší bakalářku na KAJL), o týden později pak tzv. nediplomní studenti (ti, kdo píší bakalářku na jiné katedře). Studenti se dělí na dvě skupiny z toho důvodu, aby nedocházelo k překrývání termínů SZZ na jednotlivých oborech. Ze závažných důvodů (a na včasnou žádost) se lze nechat přeřadit do druhé skupiny (tedy např. z diplomních na nediplomní). Student může jít k SZZ i v případě, že v daném termínu nebude obhajovat svoji bakalářskou práci (totéž platí i naopak). Na státnici by měl student přijít ve formálním oblečení a s sebou mít občanský průkaz (většinou není kontrolován).

SZZ na KAJL se skládá ze tří částí a studenti ji absolvují ve dvojicích (v případě lichého počtu studentů ve trojici), a to před tříčlennou komisí. Seznam studentů přihlášených k danému termínu a seznam členů komise je zveřejněn v SISu a vyvěšen na dveřích dané místnosti. Složení komise a počet studentů se může měnit, a to i v den SZZ. Není tedy dobré počítat s tím, že půjdete ve dvojici s tím, kdo je v seznamu hned před vámi nebo po vás (obvykle ale dvojice vznikají podle abecedního seznamu). U zkoušky neexistuje nic jako "čas na přípravu".

Dvojice studentů je vyzvána, aby vešla do zkušební místnosti. Následuje první část zkoušky, při níž jsou každému studentovi položeny dvě otázky (obecná témata typu "Jaký je váš nejhorší zážitek?"/"Je přátelství důležité?"), na jejichž zodpovězení má student zhruba minutu na každou. Hodnotí se především pohotovost reakce, úroveň jazyka, gramatická správnost.

Následuje druhá část, kdy si každý ze studentů vylosuje jeden papír s otázkami. Na papíře je vždy uvedena jedna lingvistická a jedna literární otázka. Student si libovolně jednu z nich vybere a má minutu na to, aby si promyslel, co na dané téma řekne (papír na poznámky není k dispozici). Následně má za úkol dvě/tři minuty na dané téma souvisle mluvit. Po skončení monologu je druhý ze studentů vyzván, aby svému spolužákovi položil k danému tématu jednu otázku. Zde je na místě být kolegiální a nepokládat příliš složité otázky. Oficiální seznam otázek k této části (jakožto i k ostatním částem SZZ) neexistuje. U této části se objevují různé typy otázek, vřele doporučuji pročíst si před SZZ poznámky z prvního ročníku z UJAZu a ULITu, spousta z nich vycházela právě z těchto předmětů. Na mnohé otázky lze ale dvě minuty mluvit i bez přehnaného studia, pokud student umí přemýšlet. Příkladem otázek může být "Co je syntax?", "Jaký je rozdíl mezi speech a writing?", "Co je to román?".

Třetí část SZZ je diskuze se spolužákem. Studenti si společně vylosují papír, na němž jsou uvedena dvě témata. Jedno z témat si vyberou a mají za úkol o něm pět minut debatovat. Témata jsou obdobná jako u diskuzí při zkoušce z Moderní angličtiny IV (např. "Mělo by být kouření na veřejných místech zakázané?").

Po skončení třetí části zkoušky jsou studenti vyzváni, aby místnost opustili a komise se tak mohla poradit o jejich hodnocení. Následně jsou studenti zavoláni zpět do místnosti a je jim oznámen výsledek jejich zkoušky. Pokud některý ze studentů neuspěl, obvykle zůstává v místnosti déle a jsou mu stručně vysvětleny důvody.

Obecně vzato platí, že úmrtnost u státnic je daleko nižší než u ústní zkoušky z Moderní angličtiny IV, ale rozhodně neplatí, že "pokud uděláš souborky, státnice máš v kapse". Osobně znám několik šikovných studentů, kteří museli SZZ opakovat. A bohužel jsem byla svědkem situace, kdy bylo jedné starší spolužačce studium ukončeno poté, co ji potřetí ze SZZ vyhodili. Vřele tedy doporučuji SZZ nepodcenit s tím, že to "nějak okecáte". Po vypjatém konci posledního semestru (zkoušky, souborky, SZZ, obhajoba) svou roli budou hrát nervy a únava. Navíc vám ani na to "okecání" nemusí sednout téma. Pokud by vám SZZ náhodou nevyšla, nepropadejte panice, nebyli byste ani první, ani poslední. Věnujte následující měsíce studiu angličtiny (filmy, knížky, slovní zásoba, gramatika) a hlavně si nezapomeňte ohlídat termín pro přihlašování k dalšímu termínu SZZ.